Dit privacybeleid werd het laatst geüpdatet op 10/09/21

Privacybeleid voor de website www.funfoo.be

Bij FunFoo dragen we transparantie hoog in het vaandel. In dit privacybeleid lees je welke gegevens we gebruiken, wat we ermee doen en wat jouw rechten zijn. Het is van toepassing voor alle gegevens die wij van klanten, oud-klanten en bezoekers op de hierboven vermelde website ontvangen.

Hier verder te vernoemen persoonsgegevens zijn gegevens die bij jou horen zoals naam, voornaam, adres,…. Het verzamelen, opslaan en gebruiken van persoonsgegevens wordt ook wel het verwerken van persoonsgegevens genoemd.

FunFoo is toegankelijk via de website www.funfoo.be. FunFoo is ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen onder het nummer BE0772364775 en met maatschappelijke zetel te Boogkeers 5, 2000 Antwerpen.

 • FunFoo verwerkt enkele van uw persoonsgegevens. Sommige daarvan zijn vereist om u de gevraagde dienst te verlenen, maar u kan ook vrijwillig gegevens meedelen (bv. inschrijven op onze nieuwsbrief om interessante info te krijgen). In beperkte gevallen verwerken wij ook gegevens buiten die gevallen (bijvoorbeeld voor statistische doeleinden om onze diensten te verbeteren).
 • Gegevens die we verzamelen worden verwerkt om u onze diensten te kunnen aanbieden op een optimale manier en om onze dienstverlening te verbeteren. Wij gebruiken uw gegevens niet voor doeleinden die u niet redelijkerwijs kan verwachten, verkopen ze niet door, enz. Wij delen gegevens in principe niet met derden, tenzij we daartoe verplicht zijn of in beperkte mate met onze dienstverleners die de nodige garanties bieden. We verkopen geen gegevens aan derden.
 • Heb je na het lezen van het privacybeleid nog vragen over het gebruik van jouw persoonsgegevens door FunFoo? Neem dan gerust contact op via +32470444686 of stuur een mailtje naar info@funfoo.be.

1. Algemene informatie

1.1 Dit privacybeleid informeert u over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen en verwerken wanneer u de website www.funfoo.be bezoekt en gebruikt. FunFoo hecht daarbij het grootste belang aan jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens. FunFoo zal daarbij de Belgische wetgeving respecteren (in het bijzonder de Wet van 30 juli 2018 inzake de verwerking van persoonsgegevens), evenals de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (ook wel de GDPR-verordening genoemd).

1.2 Het privacybeleid vormt een aanvulling op onze algemene voorwaarden van toepassing op de website. Dit privacybeleid maakt integraal deel uit van de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden en het privacybeleid zijn van toepassing gedurende de gehele tijd van het bezoek aan en gebruik van de website.

1.3 Vooraf aan het plaatsen van een bestelling dien je te verklaren kennis genomen te hebben van dit privacybeleid, dit beleid te hebben begrepen en er akkoord mee te gaan. Daarbij ga je er uitdrukkelijk mee akkoord dat het aanvinken van een invulvakje telt als jouw geïnformeerde, specifieke, vrije en volledige toestemming zoals een handtekening om met de contractuele documenten akkoord te gaan.

1.4 Indien je dit privacybeleid of een deel ervan niet begrijpt en/of niet akkoord bent met een of meer bepalingen ervan, dan verzoeken wij je dit privacybeleid niet te aanvaarden. In dit geval kan je steeds met ons contact opnemen via de contactgegevens zoals hierboven aangegeven.

1.5 We raden je in elk geval aan om een kopie van dit privacybeleid bij te houden voor jouw archief.

2. Welke gegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden worden deze gegevens gebruikt?

Bij het gebruik van de website worden verschillende types van informatie verzameld en gebruikt voor diverse doeleinden. Hieronder vindt u daarvan een overzicht alsook de rechtsgrond op basis van dewelke wij deze gegevens verzamelen. Uiteraard wordt de betreffende informatie slechts verwerkt voor zover u binnen een bepaalde categorie van gegevensverwerking valt.

2.1 Wij dienen sommige verwerkingen van uw gegevens uit te voeren omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst en om uw bestelling te kunnen leveren.

 • Zo dienen wij bepaalde gegevens te registreren bij een bestelling (naam, e-mail, Gsm-nummer, adres en informatie inzake levering) zodat wij jouw bestelling veilig en op tijd kunnen leveren, om je op de hoogte te houden van levering of enige problemen met levering zodat we daarover goed kunnen communiceren, en om klantenbeheer mogelijk te maken.
 • Zo zullen we ook je e-mail en mobiel nummer gebruiken om je belangrijke informatie over de overeenkomst te sturen, zoals een bestellingsbevestiging, belangrijke informatie omtrent levering, of een wijziging aan onze contractuele voorwaarden. Aangezien deze informatie noodzakelijk is voor je interactie met onze onderneming, kan je ontvangst van deze mededelingen niet stopzetten.
 • Zo ook stellen we jouw bestelhistoriek ter beschikking in je persoonlijke account zodat wij de door jou gewenste functionaliteit van je account kunnen leveren en je toelaten om je bestellingen, recepten, kindvriendelijke instructies , spelletjes en betaalhistorie te raadplegen binnen je persoonlijke pagina.
 • Zonder de verwerking van die gegevens is de uitvoering van de overeenkomst niet mogelijk en u bevestigt hierbij uitdrukkelijk dat deze verwerkingen kaderen binnen de door u gewenste dienstverlening.

2.2 Voor sommige verwerkingen heeft u zelf de toestemming gegeven. In bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat u zelf vrijwillig informatie geeft, bijvoorbeeld om van bepaalde diensten (emails) te kunnen genieten of om informatie op te vragen. Wij houden ook bij of je onze emails, bijvoorbeeld de nieuwsbrief, opent en waar je op klikt.

FunFoo verstuurt je emails wanneer:

 • Jezelf hebt aangegeven emails van ons te willen ontvangen
 • Je een bestelling hebt geplaatst via onze website.


Email marketing:

 • Emails kunnen bestaan uit: nieuwsbrieven, enquêtes, bevestiging van bestellingen, herinnering van levering, wijzigen van abonnement en accountgerelateerde informatie zoals verificatie en wijziging van wachtwoord.
 • Mogelijk wordt ook toestemming gevraagd voor het verwerken van bepaalde gegevens in het kader van de organisatie van aanvullende promotionele acties, om enquêtes in te vullen, enz. waarvan u uiteraard zelf beslist of u hieraan wenst deel te nemen.
 • Ook maken wij op beperkte wijze gebruik van uw gegevens (bv. uw favoriete gerechten, uw feedback, hoe vaak je bestelt, etc.) om beter te kunnen inschatten welke uw voorkeuren zijn. Zo kunnen wij u informatie over onze producten sturen die u hopelijk interessant vindt en vallen we u niet lastig met nutteloze informatie.
 • Als je onze e-mails niet meer wilt ontvangen, dan kan je te allen tijde je uitschrijven of je voorkeuren wijzigingen. Dit kan via de link onderaan de e-mails of via onze klantenservice.


Andere vormen van marketing:

Telemarketing: FunFoo zet telemarketing in omdat we je niet graag zien gaan. We informeren je graag over hoe we je mogelijkerwijs verder kunnen helpen. Wij hebben het recht het bij ons bekende telefoonnummer gedurende twee jaar na ontvangst van je laatste maaltijdbox gebruiken voor gelijksoortige aanbiedingen.

Wil je dit niet meer, dan kan je altijd aangegeven dat je niet gebeld wilt worden. Dit kan door contact op te nemen met onze klantenservice of door dit tijdens of na het gesprek aan te geven. Als je hebt aangegeven niet meer gebeld te willen worden, dan verwerken wij dit en benaderen wij je niet meer op het door jou opgegeven telefoonnummer met telemarketing.

Social media: FunFoo is actief op verschillende sociale media kanalen (Facebook, Instagram & LinkedIn)

Het kan zijn dat je advertenties ziet van FunFoo omdat je cookies hebt geaccepteerd.

Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie over waarom je bepaalde advertenties van FunFoo op social media te zien krijgt.

2.3 Sommige verwerkingen kunnen wij uitvoeren in het gerechtvaardigd belang van de onderneming. In sommige gevallen is de verwerking van persoonsgegevens niet vereist op grond van de overeenkomst tussen ons gesloten noch werd daarvoor toestemming gegeven, maar menen wij toch over een belang te beschikken om persoonsgegevens te verwerken met minimale of geen impact op uw privacyrechten.

 • Zo verzamelen wij uiteraard algemene en statistische gegevens omtrent het gebruik van onze diensten en de website, bijvoorbeeld om verlies en fraude te voorkomen, maar eveneens om het gebruik van onze website en om onze dienstverlening te optimaliseren en om geaggregeerde en statistische gegevens te genereren omtrent onze dienstverlening.
 • Eveneens gebruiken wij persoonsgegevens voor doeleinden van interne audit en om onderzoek te kunnen doen naar onze producten, diensten en om de communicatie met onze klanten te verbeteren. Wij waken erover dat deze gegevens een zo beperkt mogelijke impact op uw privacy kunnen inhouden en om alle nodige maatregelen te nemen ter bescherming ervan.

3. Welke gegevens delen wij met derde partijen?

3.1 Wij wensen uw privacy zoveel als mogelijk te beschermen. In dat kader willen wij het delen van uw gegevens met derde partijen beperken tot een minimum als volgt.

3.2 Binnen de onderneming gelden contractuele afspraken dat toegang tot persoonsgegevens beperkt is tot die personen die er omwille van hun functie toegang dienen toe te krijgen.

3.3 Daarnaast geeft FunFoo de verkregen persoonsgegevens als algemene regel nooit door aan derden, anders dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst (aan onderaannemers zoals handlers, transporteurs, …) en zoals bepaald in dit privacybeleid: Het kan voor FunFoo noodzakelijk zijn (bij wet, naar aanleiding van juridische procedures of een rechtszaak en/of verzoeken van nationale of internationale overheden) om jouw persoonsgegevens openbaar te maken. We kunnen je gegevens ook vrijgeven als we van mening zijn dat dit nodig of gepast is in het kader van de nationale veiligheid, de ordehandhaving of andere zaken van openbaar belang. Daarnaast kunnen we jouw gegevens vrijgeven als we vaststellen dat dit redelijkerwijze noodzakelijk is om onze algemene voorwaarden af te dwingen of om onze bedrijfsvoering of gebruikers te beschermen. We kunnen je gegevens delen met derde-dienstverleners die handelen als “verwerker” in opdracht van onze onderneming – in dat laatste geval zal de onderneming er steeds over waken dat het de nodige (contractuele) waarborgen krijgt dat de dienstverlener gepaste maatregelen heeft getroffen op het vlak van privacy (daaronder ook begrepen een eventuele doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte); Op uw vraag, bijvoorbeeld wanneer u van producten of diensten gebruik maakt waarvoor wij gegevens moeten delen met derde partijen of waar u zich heeft ingeschreven om nieuwsbrieven te ontvangen van ondernemingen waarvan onze ondernemingsgroep de uitbating verzorgt; Bovendien mogen we bij een reorganisatie, fusie of verkoop alle persoonsgegevens die we verzamelen, overdragen aan de betreffende derde partij.

3.4 Wij hebben in het algemeen geen intentie om persoonsgegevens door te geven aan andere derde personen noch om persoonsgegevens door te geven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte; mocht dit toch gebeuren dan zij verwezen naar clausule 3.3 hierboven en zullen we erover waken om passende waarborgen te nemen.

3.5 De website voorziet enkele links naar websites of platformen van derden (bv. sociale mediaplatformen). Merk op dat wanneer u op deze links klikt, de algemene voorwaarden, privacybepalingen en andere contractuele bepalingen van die derden van toepassing zullen zijn. Wij raden u in elk geval aan deze grondig door te nemen. FunFoo neemt geen enkele verantwoordelijkheid in dit verband en u betreedt / maakt gebruik van deze website en/of platformen op uw eigen risico.

4. Bescherming van persoonsgegevens

4.1. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

4.2 Als je berichten, foto’s of andere inhoud post bij een sociaal netwerk, zijn de persoonsgegevens en de inhoud die je deelt zichtbaar voor andere gebruikers en kunnen ze door hen worden gelezen, verzameld of gebruikt. Je bent zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die je in dergelijke gevallen wilt delen of weergeven. 

5. Wijziging van persoonsgegevens

5.1 FunFoo maakt het makkelijk voor je om jouw persoonsgegevens juist, volledig en actueel te houden. Pas eenvoudig je gegevens in je account aan. Je mag ons ook altijd contacteren indien je bepaalde verzoeken hebt.

6. Rechten die u toekomen

6.1 Inzicht in- en overdracht van je persoonsgegevens

Je kunt te allen tijde inzicht krijgen in jouw gegevens die door FunFoo worden verwerkt en je gegevens desgewenst rectificeren of aanvullen. Ook kan je inzicht in je contact-, adres en betaalgegevens krijgen. Daarnaast kan je ons verzoeken om je gegevens aan je te versturen zodat je ze kan overdragen (recht op dataportabiliteit). Ook heb je het recht om ons te vragen de verwerking van je gegevens te beperken.

6.2. Bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens

Ook kan je bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening of marketingactiviteiten die we je toesturen. Als je ons vraagt of wij je niet meer willen benaderen via één van onze marketingkanalen (lees meer hierover onder 3. E-mailmarketing en onder 4. Overige marketingactiviteiten), moeten we je naam en andere relevante gegevens behouden om je van onze toekomstige marketing uit te kunnen sluiten.

6.3 Wissen van je persoonsgegevens

Je kan ons ook vragen om jouw persoonsgegevens uit onze database te wissen. Daarnaast kan je ons vragen of wij (tijdelijk) minder persoonsgegevens van je verwerken.

In sommige gevallen zijn wij verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren, bijvoorbeeld in het geval dat je een maaltijdbox bij ons hebt besteld en wij een fiscale bewaarplicht hebben.

6.4 Toestemming intrekken

Je kunt tevens te allen tijde de door jou gegeven toestemming aan FunFoo voor een bepaalde verwerking (bijvoorbeeld voor onze e-mailmarketing) weer intrekken.

6.5 Gebruik maken van je rechten

Indien je van één van deze mogelijkheden gebruik wilt maken, kan je contact opnemen met onze klantenservice, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar info@funfoo.be.

FunFoo is verplicht je identiteit te verifiëren voordat wij over kunnen gaan tot het wissen van jouw persoonsgegevens in onze administratie. Om aan je verzoek te kunnen voldoen vragen wij je om enkele persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens gebruiken we enkel voor dit doel.

Daarnaast heeft u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in België de Gegevensbeschermingsautoriteit (zie haar website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be; Drukpersstraat 35, 1000 Brussel; +32 (0)2 274 48 00; contact@apd-gba.be).

7. Hebt u nog verdere vragen?

7.1 Indien u nog verdere vragen zou hebben kan u ons steeds contacteren via de contactgegevens zoals bovenaan in dit Privacybeleid opgenomen.